Tincuutro.com vừa thêm vào trang web chức năng cập nhất tình hình lũ lụt tại địa phương. Tính năng này sẽ giúp những người có thông tin cập nhật tình hình nước lũ, cách tiếp cận khu vực, nhu cầu cần hỗ trợ… Những nhà tình nguyện, đội cứu trợ có thể xem thông tin để có kế hoạch tiếp cận tốt nhất.

Nếu bạn có thông tin, hãy cùng chung tay với chúng tôi.

1/Tỉnh Quảng Trị

Cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị

Xem thông tin cập nhật tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị

2/Tỉnh Quảng Bình

Hãy cùng cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Bình

Xem thông tin cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực tỉnh Quảng Bình

3/Tỉnh Hà Tĩnh

Hãy cùng cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Xem thông tin cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực tỉnh Hà Tĩnh

4/ Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hãy cùng cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực thuộc Huế

Xem thông tin cập nhật tình hình lũ lụt tại các khu vực tỉnh Huế

5/ Tĩnh Quảng Ngãi

Hỗ trợ cập nhật tình hình bão lụt tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Xem thông tin cập nhật tình hình lũ lụt các khu vực thuộc Quảng Ngãi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *